9/7/10

Japanese Tea Garden in San Francisco

Phenomenon, material and form.

2 comments:

neki desu said...

gorgeous photos especially the last one.

kaisu said...

thank you neki! :)